09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

Lekcje twórczości - Maski

Drukuj
Kategoria: projekty
Opublikowano

Lekcja twórczości

Zamiast na karnawał w Rio, twórczy uczniowie udali się do KiF-Pracowni Działań Twórczych, na kreatywne warsztaty.

Czytaj więcej: Lekcje twórczości - Maski


 unijne

 

 

Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych

niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania

w Szkole Podstawowej nr 1

i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku

 

to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

(w tym w szkołach zawodowych).

 


Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Płock, a realizatorami Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku. Działania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane od 01-08-2017 r. do 31-07-2018 r. Wartość projektu ogółem wyniosła 796 204,06 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie) to kwota: 740 719,31 zł.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania. W ramach projektu na terenie szkoły zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, warsztaty, koła zainteresowań z j. angielskiego i przyrody, zajęcia o charakterze innowacyjnym. W pracy z uczniami nauczyciele wykorzystają metodę eksperymentu, zastosują  narzędzia TIK. Zajęcia z uczniami ukierunkowane będą  na indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia terapii pedagogicznej, rewalidacja. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami (laptopy, gry edukacyjne, programy multimedialne, sprzęt laboratoryjny...). Zajęcia prowadzone w ramach projektu wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej w szkole, uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów. Projekt został  zatwierdzony przez organ prowadzący.
W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku będą realizowane następujące zajęcia:
 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia -  konwersacje w języku angielskim
 - koło przyrodnicze „Moja przygoda z eksperymentem przyrodniczym”,
 - koło matematyczne – interdyscyplinarność i wizualizacja z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 - „Poznajemy przyrodę metodą eksperymentu”
 - mechatronika,
 - twórcze warsztaty edukacyjne,
 - zajęcia rewalidacyjne.
 - terapia pedagogiczna
 

Dokumenty związane z projektem - (odnośniki PDF):
 - Regulamin projektu
 - Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenia dziecka
 - Deklaracja uczestnictwa i zgłoszenia nauczyciela
 - Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
 - Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)

 


Załączone programy i scenariusze można pobrać w formacie PDF (odnośnik do pliku). Program/scenariusz dostępny jest na licencji (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl), który można swobodnie kopiować, modyfikować i rozpowszechniać podając jedynie informacje o autorach oryginalnego materiału.

 

Programy zajęć - (odnośniki PDF):

- Konwersacje w j. angielskim

- Pierwsza pomoc przedmedyczna

- Poznajemy przyrodę metodą eksperymentu

- Terapia pedagogiczna

- Zajęcia twórczości

 

Scenariusze zajęć - (odnośniki PDF):

 - rewalidacja

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.5

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl.2

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl.3

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w kl.4

 - zajęcia rewalidacyjne

 - zajęcia terapii pedagogicznej

 - zajęcia z przyrody

 - zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK

 

 

 

 

 

Akademia Lwa Honorka


 

Program edukacyjno - profilaktyczny "Akademia Lwa Honorka"


Organizator: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku


Projekt objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty

oraz patronatem medialnym Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

 

 W programie bierze udział klasa 2a

 

Akademia Lwa Honorka” to program edukacyjny, składający się z cyklu słuchowisk i zajęć profilaktycznych. W każdą środę o godz. 10.10 na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, każde dziecko może wysłuchać przygód Lwa Honorka. W audycji Honorek jest ukazany jako dziecko, aby ułatwić młodym słuchaczom identyfikację z głównym bohaterem i jego problemami. Lew Honorek popadając w różnego rodzaju tarapaty, ukazuje dzieciom jak należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych i w jaki sposób takich sytuacji unikać.
Założenia programowe „Akademii Lwa Honorka” realizowane są poprzez:
– Słuchowiska i audycje radiowe emitowane w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej w każdą środę (z wyłączeniem dni wolnych od nauki), o godzinie 10.10.
– Udział w ogłaszanych konkursach o różnorodnej tematyce (z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy oraz ogólnie rozumianego bezpieczeństwa).
– Spotkania z Lwem Honorkiem na terenie wylosowanej placówki i udział dzieci w nagraniu audycji.
– Spotkania z dziećmi podczas różnorodnych eventów i zabaw.
– Spotkanie z dziećmi podczas festynu podsumowującego realizację programu.
– Stronę internetową Facebook pn. „Akademia Lwa Honorka” oraz stronę internetową Straży Miejskiej w Płocku.
– Plakaty, gazetka informacyjna itp.
Słuchając dziecko musi skupić uwagę. Stara się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, gdyż wie, że jutro może odwiedzić je lew Honorek i zapytać o szczegóły z audycji. Dzięki temu u młodych słuchaczy wyrabia się umiejętność koncentracji niezbędna w nauce w przedszkolu czy szkole. Ćwiczy także spostrzegawczość. Dzięki słuchaniu opowieści wyrabia się kreatywne myślenie, w celu przełożenia słów i dźwięków na obraz.

 

 

- powered by Joomla! -